Besluitenlijst 31 maart 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 31 maart 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 24 maart 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 24 maart 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Mobiliteitsvisie GVVP

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de Mobiliteitsvisie vast te stellen. De Mobiliteitsvisie bestaat uit een animatiefilm (www.heusden.nl/mobiliteit2014) en een visiedocument. Op basis van de Mobiliteitsvisie worden een Mobiliteitsplan en Meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld, die ook, waarschijnlijk nog dit jaar, aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming. Samen vormen deze stukken dan het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan. Het voorstel over de Mobiliteitsvisie komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Stukken

3.

Ontwerp programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 van het Stadsgewest ‘s Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het ontwerp van de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Deze begroting en meerjarenraming betreffen in feite de nazorg van stortplaats De Vlagheide en zijn sluitend. Vanaf 2021 is een structurele bijdrage voorzien voor de dekking van de exploitatielasten. Het voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Stukken

4.

Aanvraag tot deelname van Hedikhuizen aan tweede proeftuin aardgasvrije wijken

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om Hedikhuizen aan te melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een proeftuinproject om te komen tot een aardgasvrije wijk. Hierbij gaat het om leren van nieuwe alternatieven voor de warmtevoorziening van gebouwen.

Stukken

5.

Lokale inzet GGD 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de offerte van de GGD voor de lokale inzet 2020. Hiermee is vastgesteld welke werkzaamheden de GGD in 2020 voor de gemeente Heusden uitvoert.

Stukken

6.

Organisatie doorkomst Vuelta 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de opdracht en stand van zaken betreffende de organisatie van de doorkomst over Heusdens grondgebied van het wielerevenement La Vuelta op 15 augustus 2020. De daarvoor begrote kosten van € 38.000 worden verwerkt in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Stukken

7.

Aanwijzing toezichthouders Wet basisregistratie personen (Brp)

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aantal medewerkers van het cluster Veiligheid en handhaving per direct aan te wijzen als toezichthouder voor de Wet basisregistratie personen (Brp).

Stukken

8.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid B. Lommers (VVD) over uitstel van betaling voor ondernemers

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid B. Lommers (VVD) over uitstel van betaling voor lokale ondernemers in verband met de Coronacrisis.

Stukken

9.

Principeverzoek Provincialeweg 5 Doeveren

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een ruimte-voor-ruimte woning aan de Provincialeweg 5 in Doeveren, mits: • het perceel landschappelijk wordt ingepast; • aangetoond wordt dat ter plaatse sprake is van een goed woon- en leefklimaat; • uit nog uit te voeren onderzoeken geen belemmeringen voortkomen voor de voorgenomen ontwikkeling; • voorafgaand aan de ruimtelijke procedure een anterieure overeenkomst wordt aangegaan. Daarin is ten minste opgenomen dat de gemeente aan haar zorgplicht heeft voldaan en geen aansprakelijkheid accepteert voor mogelijke gezondheidsklachten.

Stukken

10.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over stand van zaken afvalinzameling: akoord

Stukken

Uitgelicht