Besluitenlijst 5 november 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 november 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 29 oktober 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 29 oktober 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Tweede herijking begroting Regio Hart van Brabant 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de tweede herijking van de begroting Regio Hart van Brabant 2019 en een zienswijze kenbaar te maken over het onderdeel jeugdhulp. Het voorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december aanstaande. De effecten van deze tweede herijking op de gemeentelijke begroting zijn verwerkt in de tweede bestuursrapportage die ook op 17 december aanstaande op de agenda van de raadsvergadering staat.

Stukken

3.

Vrijstelling OZB voor sportverenigingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om geen vrijstelling in de OZB-verordening op te nemen voor een selectief aantal sportverenigingen ter compensatie van de OZB-lasten als gevolg van privatisering. Het college gaat deze compensatie realiseren in de vorm van een subsidieregeling.

Stukken

4.

Aanpassing van de beleidsregels over toelating tot de schuldhulpverlening

Behandelvoorstel

Het college heeft de beleidsregels voor de toelating tot de schuldhulpverlening aangepast. Hierdoor is de schuldhulpverlening voor alle groepen inwoners in principe toegankelijk.

Stukken

5.

Beslissing op de bezwaren tegen een omgevingsvergunning voor huisvesting van zeven personen in een pand aan de Lipsstraat 9 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft naar aanleiding van een bezwaarschrift besloten om de vergunning voor het huisvesten van 7 personen in een pand aan de Lipsstraat 9 in Drunen in stand te laten.

Stukken

6.

Verhuur c.q. bruikleen van twee groenstroken voor een parkeerplan van bakkerszaak, Grotestraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten de groenstrook naast Grotestraat 202 in Drunen deels te verhuren voor inrichting als parkeerplaats voor dit pand en deels in bruikleen te geven voor inrichting als groenplantsoen. Hierbij wordt tevens de huidige inrit op de groenstrook verlegd en verbreed en wordt een boom in de groenstrook gekapt. De kosten zijn voor de aanvrager.

Stukken

7.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid D. Rijnders (CDA) over preventie eikenprocessierups

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid D. Rijnders (CDA) over de preventie van de eikenprocessierups.

Stukken

8.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant. De aanpassing is nodig om mogelijk te maken dat dit openbaar lichaam een kredietfaciliteit bij de bank kan krijgen. Een dergelijke wijziging is wenselijk om eventuele financiële tekorten voor jeugdhulp op te vangen.

Stukken

Uitgelicht