Aanjager Zorg en Veiligheid

Per 1 januari 2019 is Ilse van Mierlo gestart als aanjager Zorg en Veiligheid. Met de tijdelijke aanstelling van deze aanjager wil de gemeente Heusden het volgende bereiken:

  • Een zo goed mogelijk gecoördineerde aanpak van complexe Zorg- en Veiligheidscasussen 18- en 18+ waarbij onveiligheid en overlast voor inwoners en hun directe omgeving zo veel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.
  • Zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van ondersteuning, gebruik makend van onder andere de regionaal ingekochte faciliteiten.
  • Ondanks dat niet alle incidenten kunnen worden voorkomen, gemaakte keuzes begrijpelijker maken voor betrokken, door aan te tonen dat in een proces de juiste stappen zijn gezet. 
  • Scherper definiëren van de diverse rollen (casusregie/toezichthouder/ procesregie) en verwachtingen.

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een projectplan en zijn er kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse belangrijke lokale en regionale partners op het gebied van zorg & veiligheid. Het gaat hierbij om partijen als Veilig Thuis,  Zorg & Veiligheidshuis Hart van Brabant en aanbieders van jeugdhulp en Wmo. Er is ook een communicatieplan gemaakt om het onderwerp zorg & veiligheid en de manier waarop onze gemeente dit oppakt, stevig onder de aandacht te brengen.

De indeling van de Veiligheidsregio is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onze gemeente is  ingedeeld in de veiligheidsregio Brabant-Noord, net als de politie en de rechtbank. Omdat we voor zorg en andere taken binnen het sociaal domein samenwerken binnen een andere regioa, vraagt goede afstemming van alle processen extra aandacht om uiteindelijk te komen tot een goed gecoördineerde aanpak rondom complexe casuïstiek rond zorg en veiligheid. Die extra aandacht is ook nodig om de samenwerking met Veilig Thuis en Zorg & Veiligheidshuis Hart van Brabant te versterken en naadlozer op elkaar af te stemmen. De bereidheid is er om dit samen voor elkaar te krijgen. Een belangrijk aandeel voor Bijeen hierin is om de casusregie en procesregie (bij de zeer complexe casussen) nog beter met elkaar te organiseren. Naast het projectplan sluit de Aanjager Zorg & Veiligheid aan bij diverse complexe casussen op het gebied van zorg en veiligheid. Zo kan zij vanuit de praktijk signaleren waar verbeterpunten liggen en deze dan direct meenemen in de planvorming.

Uitgelicht